ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน พ.ย. 64 ประจำปี 2564   17 พ.ย. 2564 14 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ก.ย. 64 ประจำปี 2564   19 ต.ค. 2564 38 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ส.ค. 64 ประจำปี 2564   1 ก.ย. 2564 27 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน ก.ค. 64 ประจำปี 2564   2 ส.ค. 2564 29 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน มิ.ย. 64 ประจำปี 2564   9 ก.ค. 2564 92 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน พ.ค. 64 ประจำปี 2564   3 มิ.ย. 2564 22 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน เม.ย. 64 ประจำปี 2564   3 พ.ค. 2564 17 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน มีนาคม 2564 จากระบบ GFMIS   19 เม.ย. 2564 143 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จากระบบ GFMIS   19 เม.ย. 2564 106 ครั้ง