โครงสร้างสำนักงาน

28 มี.ค 2561      1484 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี อาศัยอำนาจความในมาตรา 2.1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศแก้ไขชื่อสำนักงาน “ศูนย์การท่องเที่ยวและนันทนาการกีฬาจังหวัด” เป็น “สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการมีชื่อ “ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด”เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 และตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานี ก็เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนากีฬาและนันทนาการ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้บริการ จำนวน 37 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างเหมาบริการ 3 คนเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 8 คน และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ๒๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ และบทบาทหน้าที่สำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬาและนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 380 หมู่ 5 สนามกีฬากลาง จังหวัดอุดรธานี ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4234-8353, 0-4224-4130 โทรสาร 0-4234-8353 วิสัยทัศน์ “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาสู่มาตรฐานสากล ” ภารกิจ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนากีฬาและนันทนาการในระดับจังหวัด และการจัดกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา